Klachtenregeling en privacy

Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling of over mij als behandelaar, dan wil ik hier graag met u over in gesprek gaan. Mochten we er samen niet uit komen, dan kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van P3NL (link naar P3NL)

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (zie onderstaande link).
KWALITEITSSTATUUT

Privacy

Alle gegevens die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn vertrouwelijk. De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. Ook voor het opvragen van informatie bij collega’s is uw schriftelijke toestemming nodig.

In onze privacyverklaring (zie onderstaande link) kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met S. Decoz via info@psychologenpraktijkdecoz.nl of 06-23111867
PRIVACYVERKLARING

Dossier

Voor elke cliënt wordt een dossier aangelegd. U heeft altijd recht op inzage of een kopie. (met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen van de psycholoog). Dit dossier wordt, na beëindiging van de behandeling, 15 jaar achter slot en grendel bewaard.

Cliëntenrechten

Cliëntenrechten zijn vastgelegd in de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Deze wet regelt de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener sinds 1 april 1995.

Effect- en tevredenheidsmeting

De praktijk meet de resultaten van de behandeling met een korte vragenlijst door vooraf en aan het eind van de behandeling. Daarnaast wordt aan het einde van de behandeling de cliënttevredenheid gemeten door een kort digitaal vragenformulier.